Select Page

Algemene voorwaarden EMS Bodywork

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: * EMS Bodywork
Opdrachtgever: * Cliënten van EMS Bodywork die door medewerker/ster van EMS Bodywork getraind worden.
Opdracht: * EMS Training op afspraak.
Locatie: * Plaats waar EMS training op afspraak wordt uitgeoefend

Artikel 2. Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen EMS Bodywork en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
Opdrachtgever verstrekt EMS Bodywork alle persoonlijke informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de EMS training

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
1. EMS Bodywork voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

Artikel 5. Wijzigen en Annuleren Afspraken / Geldigheid trainingskaart
1. Cliënt maakt een behandelafspraak met EMS Bodywork op locatie, via telefoon of online op de website. EMS Bodywork behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
2. Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 24 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt de behandeling in rekening gebracht.
3. Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij EMS Bodywork hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de klant verzuimd 24 uur voor de geplande afspraak geen annulering geeft dan wel niet opdaagt, wordt de behandeling in rekening gebracht.

Artikel 6. Ziekmelding / Opschorting 
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan EMS Bodywork. Alle afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 4 maanden worden stilgelegd. Dit dient schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Prijzen 
1. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
2. Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.
3. Wij behouden ons ook het recht om zo’n geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.

Artikel 8. Betaling
1. De cliënt betaalt vooruit, in termijnen via automatische incasso of online via ideal aan EMS Bodyworkvoor iedere rittenkaart of ieder abonnement.
2. Automatische incasso’s die geweigerd of gestorneerd worden, worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten.
3. Verschuldigde termijnen kunnen ook via pin of overboeking betaald worden.
4. Bij ingebrekestelling van de verschuldigde betaling langer dan 2 weken is EMS Bodyworkgerechtigd de toegang te weigeren.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
EMS Bodyworkis niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de trainers van EMS Bodyworkzijn uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. EMS Bodyworkis niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Artikel 10. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet EMS Bodyworkvóór de eerste training van alle gegevens, waarvan EMS Bodyworkaangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de training. EMS Bodyworkbehandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. EMS Bodyworkzal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 11. Regels in EMS Bodywork
1. Cliënt dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van EMS Bodywork.
2. Bij het vermissen van handdoeken en/of andere eigendommen worden deze aan cliënt in rekening gebracht.
3. De cliënt vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van EMS Bodyworktoe. Bij constatering hiervan zal EMS Bodyworkde cliënt verzoeken EMS Bodyworkte verlaten. In dit geval is EMS Bodyworkwel gerechtigd de volledige trainingsprijs te innen.
4. Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur en studio op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.
5. Cliënt dient omgekleed op afgesproken tijdstip te verschijnen. EMS Bodyworkbehoudt zich het recht om de behandeling aan het einde van afgesproken tijdstip te beëindigen en extra kosten te berekenen bij overschrijding van de afgesproken tijd.
6. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag EMS Bodyworkde verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd bij EMS Bodyworkaan komen kan EMS Bodyworkde afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
7. Cliënten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van EMS Bodyworkop te volgen. Cliënten die geen gehoor geven aan deze instructies kunnen de toegang geweigerd worden.

Artikel 12. Verkochte producten
Verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 13. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan EMS Bodyworkzijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van EMS Bodywork, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan EMS Bodyworkafhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van EMS Bodyworkopgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door EMS Bodyworkniet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel EMS Bodyworkals de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de training of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan EMS Bodywork. EMS Bodyworkmoet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal EMS Bodyworkde training opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien EMS Bodyworken klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 15. Rechtskeuze
Op elke overeenkomst tussen EMS Bodyworken de afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.    Laatst aangepast (maandag, 1 jan. 2018 ) 

Contra-indicaties & relatieve contra-indicaties voor EMS-training

1. De klant is op de hoogte van de op de website genoemde contra-indicaties & relatieve contra-indicaties.

2. EMS Bodywork is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het trainen wanneer een klant één of meer contra-indicaties of relatieve contra-indicaties heeft.

3. Wanneer een klant komt trainen met één of meer contra-indicaties of relatieve contra-indicaties is dit geheel op eigen risico.

4. Bij sprake van relatieve contra-indicaties mag er worden getraind wanneer de klant in overleg met de behandelende arts goedkeuring heeft gekregen. Dit wordt gemeld voorgaand aan de training (het liefst schriftelijk).

Contra-indicaties zijn:

1. Epilepsie

2. Neurologische ziekten

3. Pacemaker

4. zwangerschap

5. Tumoren

Relatieve contra-indicaties zijn:

1. Tuberculose

2. Diabetus mellitus 

3. Verstoorde bloedstollingsziekte 

4. Ziektebeelden met koorts, virus- en bacteriële- infecties

5. Hart- en vaatziekten

6. Buikwandhernia en liesbreuk

7. Bloedingen en verhoogde bloedingsneiging (heamfolie)

8. Zware doorbloeding stoornissen

9. Arteriosclerose in vergevorderd stadium

Veiligheid

1. De klant moet direct stoppen met de oefening als hij/zij zich ziek, duizelig, misselijk voelt of als hij/zij pijn op de borst krijgt. 

2. De klant sluit geen elektroden af of aan terwijl het apparaat in werking is. Eerst wordt het programma afgezet daarna wordt de apparaat uitgezet om blessures te voorkomen. 

3. De klant gebruikt geen elektroden voor een ander deel van het lichaam dan waar ze voor bedoelt zijn. 

4. Er worden geen elektroden aangelegd op of dichtbij aangedane huid (wonden, ontstekingen, irritaties, exceem etc). 

5. Wanneer de elektroden te heet aanvoelen op de huid moet de klant dit aangeven zodat het programma stopgezet kan worden.

6. De training wordt gestart met een erg lage impuls intensiteit en wordt verhoogd met kleine stapjes.